29 Effektiva team förtydligar sina mål tillsammans (Effektiva team, del 5)

0,00 kr

Är du på väg mot samma mål som de andra i ditt team? Ja visst svarar du kanske, vi har ett mål. Men hur säker är du på att de andra i ditt team har uppfattat målet på samma sätt som du? I detta avsnittet fokuserar vi på hur du kan jobba med att skapa en gemensam bild av teamets mål.

I början av teamets utveckling är det ofta du som ledare som vet mest om teamets uppdrag. Säkert har du varit noga med att berätta om uppdraget redan när du samlade teamet. Men det är nu när teamet har kommit en bit i sin utveckling som du har möjlighet att noga undersöka hur varje teammedlem har uppfattat målen. Teamet har en större öppenhet nu och kanske blir samtalet om målen betydligt mer intensivt nu än tidigare. Se det i så fall som ett steg framåt och ett bra tillfälle för teamet att lära sig hantera en positiv konflikt.

I avsnittet får du flera verktyg att jobba med för att tillsammans förtydliga teamets mål, bla en enkel övning med bilder. I slutet tar vi upp vikten av att medvetet forma teamets kultur. Ofta kommer kulturen smygande genom outtalade vanor och omedvetna beteenden. Som ledare har du ansvar för att ta upp och belysa dessa vanor och beteenden. Varför ni gör det ni gör, och medverkar det till att forma en kultur som bäst främjar målen för er verksamt och ert samspel?